Universidad de Granada Digibug
 

Repositorio Institucional de la Universidad de Granada >
1.-Investigación >
Proyectos Fin de Máster >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10481/48082

Title: Los conocimientos subalternos de las mujeres campesinas ante las políticas de cercamientos de lo común en a Galiza rural
Other Titles: Os coñecementos subalternos das mulleres labregas ante as políticas de cercamentos do común na Galiza rural
Authors: Fernández Fernández, Ana
Direction: Alcázar-Campos, Ana
Wojtaszek, Marek
Collaborator: Universidad de Granada. Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género
Issue Date: 9-Nov-2017
Submitted Date: Sep-2017
Abstract: Esta investigación constitúe unha táctica de resistencia ante as dinámicas de fragmentación do capitalismo heteropatriarcal; un exercicio etnográfico en torno o que reflexionar dende o auto, acerca das violencias sobre os comúns no rural galego, e máis concretamente, sobre os coñecementos subalternos das mulleres. O longo deste proceso, baseado no cuestionamento feminista de categorías e prácticas, aproximeime as consecuencias do proxecto de modernización tardofranquista, e a fragmentación sobre a nosa kultura, sobre min mesma, xerando a través do encontro con outrxs, a posibilidade de visibilizalos valeiros, de (re)significar xuntxs. Durante os nosos encontros reflexionamos sobre plantas medicinais, meighería, remedios e partos, aproximándonos o proceso de cercamentos capitalistas en torno a unha ecoloxía de saberes e relacións baseadas na inter(intra)dependencia e as solidariedades do modelo de subsistencia da aldea. Este achegamento permitiunos profundizar acerca das hibridacións, correlacións e relacións de poder entre coñecementos, destacando o impacto destos procesos sobre os ecosistemas e a memoria así como as implicacións éticas e o valor epistemolóxico da inter(intra)dependencia e o común para cos feminismos.
Esta investigación constituye una táctica de resistencia ante las dinámicas de fragmentación del capitalismo heteropatriarcal; un ejercicio etnográfico en torno al que reflexionar, desde lo auto, acerca de las violencias sobre los comunes en el rural galego, y más concretamente, sobre los conocimientos subalternos de as mulleres. A lo largo de este proceso, basado en el cuestionamiento feminista de categorías y prácticas, me aproximé a las consecuencias del proyecto de modernización tardofranquista, y la fragmentación sobre nuestra kultura, sobre mi misma, generando a través del encuentro con otrxs, la posibilidad de visibilizar los vacíos, de (re)significar juntxs. Durante nuestros encuentros reflexionamos sobre plantas medicinales, brujería, remedios y partos, aproximándonos al proceso de cercamientos capitalistas en torno a una ecología de saberes y relaciones basadas en la inter(intra)dependencia y las solidaridades del modelo de subsistencia de la aldea. Este acercamiento nos permitió profundizar acerca de las hibridaciones, correlaciones y relaciones de poder entre conocimientos, destacando el impacto de estos procesos sobre los ecosistemas y la memoria así como las implicaciones éticas y el valor epistemológico de la inter(intra)dependencia y lo común para con los feminismo.
This research constitutes a tactic of resistance against the dynamics of fragmentation within the heteropatriarchal capitalism; an ethnographic exercise to reflect from the self about the violence over the common in the rural Galiza, and more specifically on the subaltern knowledge of women. Throughout this process, based on the feminist critic of categories and practices, I approached the consequences of the modernization project during the late Francoism, and the fragmentation over our culture, over myself, generating through the encounter with others, the possibility of making the emptiness visible, of resignify together . During our meetings we reflect on medicinal plants, witchcraft, remedies and birth giving, approaching the process of capitalist enclosures around an ecology of knowledge and relationships based on inter(intra)dependence and the solidarity of the village's subsistence model. This approach allowed us go into the hybridizations correlations and power realations between knowledge, higlighting the impact of these process on ecosystems and the memory as well as on the ethical implications and the epitemological value of inter(intra)dependence and the commons for feminisms.
Sponsorship: Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género, GEMMA. 9ª ed.
Keywords: Feminismo
Mujeres
Galicia
Cultura
Conocimiento
Cercamientos
Población rural
Plantas
Desarrollo regional
Política
URI: http://hdl.handle.net/10481/48082
Rights : Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License
Appears in Collections:Proyectos Fin de Máster

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FernandezFernandez_TFMMujeresGalicia.pdf7.69 MBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! OpenAire compliant DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard - Feedback

© Universidad de Granada